Política de privacitat

NOM RESPONSABLE es compromet a protegir la vostra privacitat i desenvolupar la tecnologia que us proporcioni l’experiència més segura a la plana web. Aquesta declaració de privacitat és vàlida per la plana web URL PLANA WEB i regula la recollida i l’ús de dades. Acceptant les polítiques de privacitat, consentiu a les pràctiques descrites en aquesta declaració.

Qui és el responsable de les dades?

L'informem que qualsevol dada personal que vostè faciliti a través d'aquest lloc web serà tractat per NOM RESPONSABLE en qualitat de responsable del tractament. NOM RESPONSABLE és la titular d'aquest lloc web, societat domiciliada a (adreça), (inscrita al Registre de Societats del Principat d'Andorra amb número de registre tributari X / creada en virtut de la Llei X), d'ara endavant "NOM RESPONSABLE"

Quines dades recollim?

En compliment del que requereix la Llei 29/2021, de 28 d’octubre, qualificada de Protecció de Dades Personals (en endavant, "LQDP"), i amb els reglaments que la desenvolupen, s'informa als usuaris d'aquest lloc web que (especificar les dades que es recullen i si son expresses, automàtiques o sensibles).

Recollim cookies?

(Podem fer dues coses:

 • Incloure aquí tot el redactat de la política de cookies
 • Fer un breu resum de la política de cookies i enllaçar amb la mateixa)

 • Amb quina finalitat tractem les vostres dades?

  NOM RESPONSABLE podrà tractar les seves dades personals per a les finalitats descrites a continuació sempre que vostè en consenteixi part o la seva totalitat: (Podem fer dues coses. Opció 1:

 • Finalitat 1 → explicació finalitat
 • Finalitat 1 → explicació finalitat
 • Finalitat 1 → explicació finalitat
 • Finalitat 1 → explicació finalitat
  * les caselles no podran estar premarcades i serà l’usuari qui decidirà consentir de forma lliure, específica i informada a totes o a part d’aquestes finalitats. Opció 2: Incloure els RAT de cada finalitat. Les finalitats que es basin en el consentiment, caldrà acceptar-les o rebutjar-les individualment).

 • Quant de temps es conservaran les meves dades?

  NOM RESPONSABLE conservarà les seves dades personals el temps necessari per a les finalitats descrites més amunt. En cas que hi hagi una legislació que obligui a NOM RESPONSABLE a conservar les seves dades personals NOM RESPONSABLE conservarà les seves dades personals durant dit període addicional però les mateixes seran bloquejades i només es tractaran per garantir-ne la conservació. Finalitzats aquests terminis, les dades personals seran suprimides.

  A qui passarem les vostres dades?

  Per norma general, les vostres dades no es passaran a tercers si no comptem amb el vostre consentiment exprés per a fer-ho. Per aconseguir les finalitats anteriorment esmentades, i només quan així sigui necessari, les seves dades personals es poden transmetre a: a) Encarregats de tractament de NOM RESPONSABLE que hagin de processar les seves dades personals en relació amb la finalitat que es tracti, el que realitzaran segons les instruccions d'aquesta entitat i de conformitat amb la seva política de privacitat i qualsevol mesura de seguretat i de confidencialitat apropiada que estableixi NOM RESPONSABLE. b) Administracions públiques competents, en els casos que preveu la Llei i per als fins en ella definits. c) Altres destinataris: especificar.

  De quins drets disposeu?

  En compliment de la LQPD, i els seus reglaments de desenvolupament, NOM RESPONSABLE li informa que disposeu dels drets d'accés, rectificació, limitació del tractament, portabilitat, supressió i oposició de les seves dades personals, reconeguts en l'esmentada normativa. Per tal d’exercir-los vostè haurà (d'enviar una comunicació escrita i signada a l'adreça de correu electrònic ADREÇA CORREU ELECTRÒNIC / emplenar el formulari contingut a URL PLANA WEB/ etc), a la qual haurà d'adjuntar una còpia del seu passaport o un altre document nacional d'identitat. Davant de qualsevol vulneració dels seus drets, especialment quan vostè no hagi obtingut satisfacció en el seu exercici, pot presentar una reclamació davant l’Agència Andorrana de Protecció de Dades. També pot obtenir més informació sobre els drets que l'assisteixen dirigint-se a aquests organismes.

  Puc retirar el meu consentiment?

  El consentiment donat per a alguna finalitat específica pot ser retirat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En aquests supòsits NOM RESPONSABLE deixarà de tractar les dades personals o, si s'escau, deixarà de fer-ho per a aquesta finalitat en concret, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

  Amb quines mesures de seguretat protegirem les vostres dades?

  NOM RESPONSABLE li garanteix que el tractament que portarà a terme de les seves dades personals està sotmès al més estricte deure de confidencialitat, i que s'han establert les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per a garantir la seguretat de les seves dades personals i evitar la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori i tractament i / o accés no autoritzat.

  Possibles canvis en la política de privacitat?

  Aquesta política de privacitat és subjecta a eventuals canvis d'acord amb la legislació aplicable en cada moment. En tot cas, qualsevol modificació d'aquesta Política de privacitat li serà degudament notificada perquè vostè quedi informat dels canvis produïts i pugui atorgar el seu consentiment exprés a aquests canvis.